Algemene informatie Insula

De locaties

Het Insula College is een christelijke scholengemeenschap in Dordrecht die alle vormen van voortgezet onderwijs aanbiedt, 

verdeeld over drie locaties:


Vmbo (locatie Leerpark)

Mavo  (locatie Koningstraat)

Havo, atheneum en gymnasium (locatie Halmaheiraplein)


Elke locatie heeft een eigen directeur en deze vormt samen met de adjunct-directeuren de directie van een locatie.

Het Insula College staat onder het bevoegd gezag van de stichting H³O. De stichting kent een College van Bestuur en een Raad van Toezicht.


Wij willen u laten zien wat het karakter en de kwaliteit is van het Insula College. 

We hopen dat u zult ontdekken waar we met onze teams hard voor werken.


Op deze pagina leest u informatie die voor alle locaties gelden. 

Op de andere pagina's brengen wij onze locatie meer specifiek in beeld.

Stichting H³O

Het Insula College maakt deel uit van de Stichting H³O, een christelijke onderwijsstichting te Dordrecht. Deze stichting vertegenwoordigt 16 peuteropvang-locaties en bso’s, 10 basisscholen, een sbo en 3 locaties voor voortgezet onderwijs. 


Stichting H³O ondersteunt de locaties om kinderen in de leeftijd van 2 tot 18 goede opvang en goed onderwijs te bieden en met deskundige zorg en aandacht te begeleiden bij een maximale en persoonlijke ontplooiing.  


Op de website van de stichting leest u meer over Stichting H³O, waaronder het beleidsplan, de medewerkers en contactgegevens. 

Visie en missie

Onze visie

Als school van Stichting H³O vinden wij een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn essentieel. 'Hoofd, hart en handen' is voor ons de leidraad voor samen leven, werken en leren. Onze leerlingen tot 18 jaar moeten kunnen werken en leren in een uitdagende, inspirerende omgeving.

Wij zien onszelf als lerende organisatie die intern en extern verantwoording aflegt. 


Ons onderwijs moet toegankelijk zijn voor leerlingen van alle geloofsovertuigingen. Wij laten ons motiveren en inspireren vanuit een brede christelijke traditie. In een open en respectvolle benadering van elk individu is er ruimte voor andersdenkenden.

Onze missie

De missie van het Insula College is gericht op:

  • Het leren kennen, erkennen en herkennen van de persoonlijke waarde van de ander vanuit een christelijke identiteit: iedereen telt.
  • Het op maat aanbieden van een leertraject met oog voor verschillen en oog voor talent.
  • Het toerusten van leerlingen voor een zelfstandige positie in de maatschappij waarin zij, naar vermogen, verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen en zin geven aan het eigen handelen.
  • Het leveren van kwaliteit in zowel resultaten als het leerproces.

Onderscheidend onderwijs

Het Insula College is een christelijke school voor onderscheidend onderwijs.


Vanuit hoofd, hart en handen telt iedere leerling en medewerker mee.

Dat betekent voor ons een leerlinggerichte, maatschappij- en resultaatgerichte en kwaliteitsrijke onderwijskoers.


Het Insula College is 'de school die jou ziet'.

Toelating eerste leerjaar

Het Insula College heeft een groot aanbod brugklassen: 

vmbo (bb), vmbo (kb), vmbo (gl), mavo/havo, havo/atheneum en atheneum/gymnasium. De klassen verschillen van elkaar in tempo en niveau. De toelatingscommissie van een locatie toetst of de leerling toelaatbaar is. Bepalend zijn:

  • Leervorderingen
  • Leerlingkenmerken
  • Intelligentieniveau
  • Advies van de basisschool

Doorgaans gaat een leerling in het tweede jaar verder op de locatie waar de leerling begonnen is. Een meer passende vervolgopleiding op een andere locatie is altijd mogelijk.

Passend onderwijs

Het Insula College is aangesloten bij het Samenverwerkingsverband Dordrecht voor Passend Onderwijs. Uitgangspunt is dat alle leerlingen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Scholen maken hierover onderling afspraken. Het gaat bijvoorbeeld om hulp voor leerlingen met dyslexie, aanpak (ter voorkoming) van gedragsproblemen en begeleiding aan leerlingen die een meer of minder dan gemiddelde intelligentie hebben. De kwaliteit moet voldoen aan de normen van de onderwijsinspectie. Zie ook: www.swvdordrecht.nl.

Onderwijsschema

In het onderwijsschema is de structuur van het onderwijs op de locaties weergegeven. De horizontale pijltjes geven aan dat het, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk is na afsluiting van het mavo-examen door te stromen naar havo-4 en na afsluiting van het havo-examen naar vwo-5. De verticale pijltjes bovenaan geven aan welke soort vervolgopleiding in aanmerking komt na het behalen van het diploma. Havo-leerlingen mogen ook kiezen voor een mbo-opleiding, maar vmbo leerlingen niet voor een hbo-opleiding. Vwo-leerlingen mogen ook kiezen voor een hbo-opleiding, maar havo-leerlingen niet voor een wetenschappelijke opleiding.

Onderwijstijd

De Wet op de Onderwijstijd is gebaseerd op een schooljaar (364 dagen). In een schooljaar zitten 104 weekenddagen en maximaal 71 dagen waarop geen onderwijs hoeft te worden verzorgd: maximaal 55 vakantiedagen, 4 feestdagen die buiten centraal vastgestelde vakanties vallen en maximaal 12 roostervrije dagen (waarvan 7 organisatiedagen werkdagen voor leraren zijn en 5 voor zowel leerlingen als leraren vrije dagen). Zo blijven er 189 (364-104-71) dagen over waarop een school onderwijs moet verzorgen. 


De organisatiedagen zijn bestemd voor onder meer rapportvergaderingen, organisatiezaken, studie- of themadagen voor docenten en start en afronding van het schooljaar. De planning van het schooljaar is vertaald in de zogenaamde basiskalender die beschikbaar is op de website. De ouders worden maandelijks via de ouderinfo geïnformeerd. 

In de basiskalender zijn ook de activiteiten opgenomen die meetellen als onderwijs(tijd): excursies, sportdagen en voorlichtingsbijeenkomsten.

Het zijn met name deze buitenlesactiviteiten die de reguliere gang van zaken kunnen doorbreken. In de basiskalender zijn deze activiteiten zo veel mogelijk geclusterd, waardoor de ‘rustigere’ lesweken minder worden onderbroken. 


De school spant zich in om bij afwezigheid van een docent door middel van roosterwijzigingen lesuitval en tussenuren te vermijden. In de lagere leerjaren is dat in het algemeen beter mogelijk dan in de hogere leerjaren. Bij lesuitval gaan de desbetreffende leerlingen en/of klassen zelfstandig en onder toezicht aan het werk in de aula, in de mediatheek of in het stiltelokaal.

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad van het Insula College is samengesteld uit leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers. Het Insula College kent een medezeggenschapsraad (MR) die zich bezighoudt met onderwerpen die voor alle drie de locaties van het Insula College van belang zijn. 


Daarnaast kent elke locatie een locatieraad (LR). Deze deelraad houdt zich bezig met onderwerpen die van belang zijn voor de afzonderlijke locaties. 


Voorzitter MR: Mevr. G.A. Prosman 

Secretaris MR: Dhr. R. Muusz

Leerlingen en sociale media

Leerlingenstatuut

Naast de maatregelen die de school neemt om de veiligheid te waarborgen, hebben ook leerlingen verplichtingen. De rechten en plichten van de leerlingen zijn vastgelegd in het leerlingenstatuut. In dit statuut staan voorschriften in het belang van een goede gang van zaken binnen de school. Ook staat beschreven hoe gegevens uit de persoonlijke levenssfeer worden beschermd. Op elke locatie ligt een exemplaar van het leerlingenstatuut bij de administratie ter inzage.

Sociale media

Sociale media zijn onderdeel van de huidige samenleving. Wij vinden het belangrijk dat gebruikers van sociale media de reguliere fatsoensnormen in acht nemen en de nieuwe mogelijkheden met een positieve instelling benaderen. Het Insula College vertrouwt erop dat de medewerkers, leerlingen, ouders en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met de sociale media.

Veiligheid

Een veilige en prettige plek

De school hoort voor iedereen een veilige en prettige plek te zijn. Om met elkaar te zorgen voor meer veiligheid in en om school hebben in Dordrecht alle scholen voor het voortgezet en middelbaar (beroeps)onderwijs afspraken gemaakt met de politie Zuid-Holland-Zuid, het openbaar ministerie en de gemeente.


Afspraken

Afspraken over veiligheid zijn opgenomen in het convenant 

'Veilig in & om school'. 


De belangrijkste afspraak is dat strafbare handelingen, gericht tegen schoolpersoneel, leerlingen, bezoekers en eigendommen, in alle gevallen leiden tot melding bij de politie en indien mogelijk tot aangifte. 

Bevoegdheden
De school heeft daarbij bepaalde bevoegdheden, die een bijdrage leveren aan de handhaving van de veiligheid in en om school. Het gaat daarbij om zaken als: goed toezicht, ook met videobewaking en het recht om inzage te vragen in bijvoorbeeld kluisjes of tassen van leerlingen. Het volledige convenant ligt ter inzage bij de administratie. In alle gevallen nemen wij contact met de ouders op.


Fysieke veiligheid en veiligheidsgevoel

De school beschikt over een schoolveiligheidsplan, waarin de fysieke veiligheid en de sociaal emotionele veiligheid geregeld zijn. De fysieke veiligheid heeft betrekking op de veiligheidsvoorschriften ten aanzien van de inrichting van het gebouw, de opslag van gevaarlijke stoffen, ontruiming en dergelijke. De sociaal emotionele veiligheid heeft betrekking op het veiligheidsgevoel van de leerlingen en het personeel.

Gezonde voeding in onze kantine

Wij vinden het belangrijk dat het aanbod in de kantine en automaten vooral gezonde keuzes biedt. Het aanbod van gezond eten draagt bij aan de ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen. In onze schoolkantine is altijd water beschikbaar. Samen met onze cateraar wordt jaarlijks het aanbod in kaart gebracht met behulp van de kantinescan en wordt daarover gerapporteerd.

Vertrouwensinspecteur

Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie en extremisme: 

Meldpunt vertrouwensinspecteurs T 0900 111 3 111 (lokaal tarief).


Of de vertrouwenspersoon op de locatie.

Klachtenregeling

Conform de invoering van de zogeheten Kwaliteitswet kent het Insula College een klachtenregeling. Op elke locatie ligt de ‘klachtenregeling’ ter inzage. Ter aanvulling op deze regeling geldt het ‘reglement voorfase klachtenbehandeling’.


Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. Een mondelinge klacht kan tegen een ieder worden geuit. De persoon binnen de school die de klacht ontvangt, zal proberen deze op een bevredigende wijze af te handelen. Schriftelijke klachten worden ingediend bij de directie. De directie zorgt ervoor dat de klacht wordt afgehandeld. Uitgangspunt daarbij is dat de klacht wordt afgehandeld door de betrokkene/aangeklaagde zelf of als dat niet mogelijk is, door zijn direct leidinggevende. 


De schriftelijke klachten worden geregistreerd. Ook de afhandeling van de klacht wordt geregistreerd. De schoolleiding rapporteert eenmaal per jaar aan de voorzitter van het College van Bestuur over de ingediende klachten en de wijze van afhandeling. Indien 'de klager' niet tevreden is over de afhandeling van zijn schriftelijke klacht via deze interne klachtenprocedure, dan heeft hij de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de onafhankelijke klachtencommissie.


Geschillencommissie bijzonder onderwijs

Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs kunt u terecht bij 

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO).

Stichting GCBO

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

Tel. 070 386 16 97

info@gcbo.nl

www.gcbo.nl

Onderwijsinspectie

Voor vragen over het onderwijs:

info@owinsp.nl

www.onderwijsinspectie.nl

T 0800 80 51 (gratis)