Resultaten en de verslaglegging

Op de website 'Scholen op de kaart' vindt u overzichten van onze resultaten. U vindt daar:

  • Schooladvies en plaatsing
  • Doorstroom binnen de school
  • Examencijfers
  • Slaagpercentage
  • Doorstroom naar vervolgonderwijs


Naar Scholen op de kaart....resultaten →

Cito Volg-toetsen

Alle leerlingen bij ons op school maken de Cito Volg-toetsen. De toetsen geven een goed beeld van de capaciteiten en vaardigheden van onze leerlingen. De toetsresultaten worden vergeleken met landelijke normen. In de brugklas maken de leerlingen 2 toetsen, de zogenaamde nulmeting aan het begin en toets 1 aan het einde van de eerste klas. Toets 2 wordt afgenomen aan het einde van klas 2 en toets 3 wordt afgenomen aan het eind van klas drie. Op basis van deze toetsen kan de school:

Het niveau van onze leerlingen bepalen op kernvaardigheden

De prestatie van onze leerlingen beter volgen

De resultaten vergelijken met de referentieniveaus voor taal en reken

De kwaliteit van ons onderwijs in kaart brengen

Wat leerlingen leren, moet getoetst en gewaardeerd worden. Dat kan op vele manieren plaatsvinden: mondelinge en schriftelijke overhoringen, proefwerken, practica, spreekbeurten, praktische opdrachten. Toetsing gebeurt in de onder- en bovenbouw tijdens de lessen en tijdens een toetsweek.

Leerlingbespreking

De resultaten van de leerlingen worden in rapportvergaderingen besproken. Daarnaast houdt de mentor een tussentijdse bespreking over zijn klas met de teamleider. Zij bespreken bijzondere omstandigheden en samen proberen zij oplossingen te bedenken voor gerezen problemen. In sommige gevallen wordt contact met u opgenomen. Soms neemt ook de decaan aan zo’n bespreking deel.

Rapporten

Ouders hebben via een eigen inlogcode toegang tot de cijfers van hun kind in SomToday. Zij kunnen dus per dag de resultaten volgen. Het eindrapport wordt als papieren document aan het einde van het schooljaar bij de rapportuitreiking aan de leerlingen door de mentor uitgereikt

Bevorderingscriteria

In de brugklas is een determinatieregeling van kracht. Voor de eindexamenklas geldt de wettelijke slaag/zakregeling. Bij de besluitvorming over de overgang voor de leerjaren 2 en drie wordt uitgegaan van de afgeronde jaarcijfers op het eindrapport.

Instroom- en bevorderingspercentages