Praktische zaken

Schoolreglement

Schoolmaterialen

Aan het begin van de nieuwe cursus dienen de leerlingen in het bezit te zijn van: Stevige schooltas

Apple MacBook Air, een koptelefoon of oortjes Rekenmachine (CASIO fx-82 ES)

Kaftpapier en/of kafthoezen. 4x A4-schrift met lijntjes

2x A4-schrift met ruitjes (1x1 cm) Een etui met schrijfgerei:

o            Een potlood HB

o            Een potlood 3B

o            Een gum

o            Kleurpotloden

o            Een schaar

o            Een stevige (onbuigbare) geodriehoek

o            Een lijmstift

o            Een passer

o            Liniaal (30 cm)

o            Puntenslijper.

Eventueel een papieren agenda, maar is in principe niet nodig. We werken met de digitale agenda applicatie op de MacBook. Als een leerling toch met een papieren agenda wil werken, dan moet op het volgende worden gelet:

o            een week op twee bladzijden

o            voldoende ruimte om huiswerk te kunnen noteren.

Bij Lichamelijke Opvoeding dient nette sportkleding (ter beoordeling van de vakdocent) te worden gedragen. Bovendien moet de leerling gymschoenen of zaalsportschoenen (geen zwarte zolen) aanschaffen. Het dragen van deze schoenen is verplicht om het ontstaan van voetwratten en blessures te voorkomen. Voor de buitenlessen moeten de leerlingen schoenen met een goed buitenprofiel hebben, bijvoorbeeld kunstgrasschoenen.

Verzekeringen en aansprakelijkheid

Ondanks de oplettendheid van ons personeel en de veiligheidsvoorzieningen in de school, is een ongeval niet uit te sluiten. Voor de school is dit reden om te zorgen voor een collectieve ongevallenverzekering.

Vanaf het begin van ieder schooljaar zijn alle ingeschreven leerlingen, leerkrachten, stagiaires en vrijwilligers van onze school verzekerd. De dekking hiervan is geldig op school, onderweg van en naar school (maximaal 1 uur) en tijdens alle schoolactiviteiten. Schade of ongeval dient zo spoedig mogelijk bij de directeur van de school te worden gemeld.

Het verzekerd bedrag per ongeval per leerling:

€ 2.500,00 bij overlijden

€ 25.000,00 bij algehele blijvende invaliditeit

€ 1.000,00 bij geneeskundige kosten

€ 1.000,00 bij tandheelkundige kosten (per element)

Kluis en leerlingenpas

Kluisjes

In het gebouw zijn kluisjes aanwezig die voor € 10,50 per jaar verhuurd worden. Alle leerlingen zijn verplicht een kluisje te huren. De school is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en schade aan eigendommen van de leerlingen.


Leerlingenpas

Alle nieuwe leerlingen ontvangen uiterlijk in oktober eenmalig een leerlingenpas. Het betreft een elektronische leerlingenpas met daarop een beginsaldo voor het kopiëren en printen en eventuele betaling van boetegeld van de mediatheek. De kosten daarvan zijn € 5,00 inclusief beginsaldo (€ 2,50).


Dit pasje moet op verzoek getoond worden bij allerlei activiteiten die door de school worden georganiseerd, zoals schoolavonden en bepaalde excursies.

Daarnaast is het pasje toegangsbewijs respectievelijk identiteitsbewijs voor voorzieningen als mediatheek.


De schoolpas wordt slechts eenmaal verstrekt.

Bij vervanging wordt € 7,50 in rekening gebracht voor administratie- en vervangingskosten.

Schoolfoto's

Foto's van leerlingen 

De foto's van leerlingen op de website, in de schoolgids en op onze facebookpagina zijn geplaatst met toestemming van de ouders. Alle ouders krijgen een toestemmingsformulier waarop zij aan kunnen geven op welke kanalen wij foto's van hun kind(eren) en groepsfoto's met daarop hun kind(eren), mogen plaatsen. Als u als ouder geen toestemming geeft worden er geen foto's van uw kind(eren) geplaatst. 


Zelf foto’s of filmpjes maken

Leerlingen van onze school mogen niet zonder toestemming van ouders in de klas of in de school worden gefilmd. Dit heeft te maken met de privacy van onze leerlingen. 


Filmen ter observatie 

Als school filmen we soms in de groepen om leerling- en leerkrachtinteracties vast te leggen zodat deze met de betreffende leerkracht besproken kunnen worden. We gaan als school altijd vertrouwelijk met dit materiaal om en wanneer we een specifieke leerling met behulp van video willen observeren dan zullen we altijd toestemming van de betreffende ouder hiervoor vragen. 


Schoolfotograaf 

Er worden portretfoto’s gemaakt door de schoolfotograaf. Daarnaast wordt een klassenfoto gemaakt. U ontvangt hierover tijdig bericht.

Schoolreglement

Ziekmelden

Wanneer een leerling door ziekte de lessen niet kan bijwonen, melden de ouders dit tussen 8.00 en

9.00 uur via e-mail conciergek@insulacollege.nl of telefonisch aan de conciërge. Op de dag dat uw zoon/dochter de lessen weer hervat, dit via bovengenoemd e-mailadres of telefonisch weer melden.


Dokters- of tandartsbezoek

Als een leerling door bezoek aan een tandarts/dokter te laat komt, moet hij/zij daarvoor aan de conciërge een schriftelijk bewijs van de ouders/verzorgers overleggen. Als een leerling voor bezoek aan een tandarts/dokter de school tijdens de lessen moet verlaten, dient dat vooraf gemeld te worden aan de conciërge onder overlegging van een schriftelijk bewijs van de ouders.


Andere reden voor verzuim

Wie om een andere reden dan hierboven genoemd één of meerdere lessen moet verzuimen, vraagt via een schriftelijk verzoek van de ouders/verzorgers tijdig toestemming aan de desbetreffende teamleider.


Aanvang lessen

Wanneer de les begint, dient de leerling op dat tijdstip in het lokaal aanwezig te zijn.

Als de leerling te laat op school is haalt deze een “te laat” briefje bij de conciërge of de verzuimcoördinator in 110.


Fietsen en brommers

Fietsen en brommers mogen uitsluitend geplaatst worden op de daartoe bestemde plaatsen en moeten op slot staan. Verblijf in de fietsenstalling is niet toegestaan.

Mediatheek

De mediatheek kan tijdens tussenuren en pauzes gebruikt worden om zelfstandig of in groepjes te werken.

Leerlingen kunnen boeken uitzoeken voor de vakken Nederlands en de moderne vreemde talen. Verder zijn er naslagwerken en tijdschriften en kan worden gewerkt voor het profielwerkstuk, praktische opdrachten, spreekbeurten voor alle vakken.

De meeste boeken mogen op vertoon van de schoolpas worden geleend.

De mediatheek werkt vanaf de start met vrijwilligers en/of ouders van leerlingen. Wanneer u interesse heeft om het mediatheekteam te komen versterken, kunt u contact opnemen met de school. De mediatheek is iedere dag vanaf 8.30 uur geopend.

Afwezigheid docent

De school streeft ernaar bij onverhoopte afwezigheid van een docent een lesvervangende activiteit te plannen. Daartoe organiseert de school extra inzetmomenten voor leraren en onderwijsassistenten. Bij afwezigheid van een docent kan de school de volgende maatregelen treffen:


 • de les wordt opgevangen door een andere docent
 • de les wordt opgevangen door één van de onderwijsassistenten
 • de les wordt later ingehaald
 • de leerlingen krijgen de gelegenheid in een studieruimte of in de aula te werken aan huiswerk of andere opdrachten.

Financiële zaken

Van de ouders wordt een vrijwillige ouderbijdrage van € 16,50 per jaar per leerling gevraagd. Deze bijdrage wordt gebruikt als aanvullende financiering voor zaken waarvoor geen of te weinig subsidie wordt ontvangen. Ouders zijn niet wettelijk verplicht de ouderbijdrage te betalen. Mede om die reden wordt er geen schriftelijke overeenkomst met de ouders aangegaan. 

Lessentabel

Absentiebeleid en aanvraag verlof

Elke leerling moet vijf dagen per week naar school. In de leerplichtwet staat dat het de taak van de ouders is ervoor te zorgen dat het kind naar school gaat. De school waar de leerling ingeschreven staat, is verplicht te controleren dat dat ook gebeurt. Als een kind door ziekte niet kan komen, melden de ouders dit onmiddellijk aan de school. In het schoolreglement zijn de regels betreffende absentie uitgewerkt. 


Wettige redenen om de school te verzuimen zijn bepaalde familieomstandigheden (bruiloft, begrafenis) en bepaalde religieuze feesten. Ouders overleggen hierover van te voren met de schoolleiding. 


In enkele zeer bijzondere bij wet vastgestelde omstandigheden kunnen leerlingen extra vrij krijgen om met hun ouders op vakantie te gaan, mits dat niet is in de eerste twee weken na de zomervakantie. In alle gevallen moeten de ouders toestemming vragen aan de school.


De school controleert de absenties en legt bij ongeoorloofd verzuim (spijbelen) straf op aan de leerlingen. Als ongeoorloofd verzuim vaker voorkomt, dan geeft de school dit door aan de consulent Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) van de Dienst Gezondheid & Jeugd van de gemeente Dordrecht. Rond de vakanties meldt de school alle absenties aan de leerplichtconsulent. Deze controleert of een absentie al dan niet wettig is. Indien sprake is van ongeoorloofd verzuim kan LVS de betrokken ouders een boete opleggen. 


Voor alle leerlingen die op onze school staan ingeschreven gelden dezelfde regels. Meer informatie over de Leerplichtwet en de aanpak van schoolverzuim vindt u op internet:

www.voortijdigschoolverlaten.nl

www.minocw.nl


Op de website van de dienst gezondheid en jeugd kunt u meer informatie vinden rondom het melden van verzuim, extra verlof en vrijstellingen.

Overige schoolregels

Algemeen

 • Je zet je fiets op de juiste plaats in de fietsenstalling.
 • Je behandelt elkaar met respect.
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming opnames of foto’s van anderen te maken.
 • In school en op het schoolterrein mag niet worden gerookt.
 • Bezit of gebruik van alcohol of verdovende middelen is niet toegestaan.
 • Op school draag je geen capuchon, in de lokalen geen pet.
 • Jassen hang je aan de kapstok op of bewaar je in je kluisje.
 • De docent bepaalt of je smartphone tijdens de les gebruikt mag worden.
 • Na afloop van je laatste les blijf je niet rondhangen op het schoolterrein.
 • Je hebt een “liftbriefje” nodig om de lift te mogen gebruiken.


Aanwezigheid

 • Als je te laat bent, haal je een ‘’te laat’’ briefje bij de conciërge. De volgende dag moet je je om

08.00 uur melden.

 • 3 keer te laat gekomen? Dinsdagmiddag nablijven tot 16.30 uur.
 • 6 keer te laat gekomen? Dinsdagmiddag nablijven tot 16.30 uur. Ook krijgen je ouders/verzorgers een brief met een officiële waarschuwing.
 • 9 keer te laat gekomen? Dinsdagmiddag nablijven tot 16.30 uur. Melding bij leerplicht.
 • Als je ziek wordt tijdens de les en naar huis wilt, meld je dit bij de conciërge. We nemen dan contact op met thuis.
 • Als je uit een les wordt verwijderd, moet je je direct melden in K110 voor het invullen van een formulier. Aan het eind van de les ga je terug naar de docent voor het maken van afspraken.
 • 2x verwijderd? Dinsdagmiddag nablijven tot 16.30 uur.
 • 4x verwijderd? Dinsdagmiddag nablijven tot 16.30 uur. Ook krijgen je ouders/verzorgers een brief met een officiële waarschuwing en volgt er een gesprek met de teamleider en je ouders/verzorgers.
 • 6x verwijderd? 1 week vierkant rooster. Je bent dan verplicht op school van 8.00 uur tot 16.30 uur.
 • Wanneer je in een korte periode vaak verwijderd wordt, dan kan de school beslissen om van bovenstaande regels af te wijken.
 • Verplicht nakomen kan t/m het 9e uur.
 • Als je 1 uur spijbelt, moet je 2 lesuren terugkomen en worden je ouders/verzorgers ingelicht. Wanneer je meerdere lesuren spijbelt, wordt leerplicht geïnformeerd.
 • Leerlingen uit klas 1 en 2 mogen het schoolplein niet verlaten.
 • Leerlingen van jaar 3 mogen alleen bij 2 aaneengesloten tussenuren en een pauze het plein verlaten met een briefje van de conciërge.


Pauzes/tussenuren

 • Pauzes breng je door in de aula, hal of buiten op het schoolterrein. In de mediatheek ben je aan het werk.
 • Je eet en drinkt alleen in de hal, aula of op het schoolplein.
 • Afval hoort in de afvalbak.
 • Als je corvee hebt, meld je je na 10 minuten (in de kleine pauze) en na 15 minuten (in de grote pauze) bij de conciërge.
 • Kauwgom is op school niet toegestaan.

Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie

maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019


Kerstvakantie

maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020


Voorjaarsvakantie

maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2020


Pasen maandag 13 april 2020


Meivakantie

maandag 20 april t/m vrijdag 1 mei 2020


Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei 2020


Hemelvaartvakantie

donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020


Pinksteren maandag 1 juni 2020


Zomervakantie

maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020

Schooltijden