Oog voor verschillen en oog voor talent

Wij gaan uit van de verschillen tussen leerlingen en spreken ze aan op hun eigen talenten. We geven hiermee elke leerling een zingevend perspectief op de ontplooiing van die talenten binnen een professionele leeromgeving. Bij ons hebben leerlingen een kansrijke basis voor persoonlijke vorming en studie- en beroepsgerichte ontwikkeling. Ons doel is dat leerlingen een zelfstandige en verantwoordelijke plek in de samenleving innemen en in staat zijn het beste uit zichzelf te halen.

Onderwijs Koningstraat (mavo)

U vindt de volgende onderwerpen op deze pagina:

 • De christelijke identiteit in de praktijk
 • ICT-rijk onderwijs
 • Teamstructuur
 • Kenmerken onderbouw
 • Brugklassen
 • Cultuurprofielschool
 • Bèta Challenge school
 • Kenmerken bovenbouw

De christelijke identiteit in de praktijk

De christelijke identiteit van onze school staat borg voor kennis en besef van de bron waaruit we onze inspiratie halen en voor de waarden en normen die ons vanuit bijbels perspectief worden aangereikt. De christelijke identiteit van onze school brengt ons in een open houding die grenzen stelt, ruimte biedt, helpt en ondersteunt, talenten zoekt en laat benutten en niemand uitsluit.


In de praktijk geven we aan deze identiteit onder andere uiting door de schooldagen te beginnen met een dagopening, al dan niet aan de hand van onze methode ‘Oase’. Verder geven we gestalte aan de identiteit door het vak godsdienst in het lesprogramma en door de kerst- en paasvieringen. Met onze jaarlijkse actie voor Gambia willen wij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen ver weg.

ICT-rijk onderwijs

Wij zien een ICT-rijke onderwijsomgeving als een krachtig en effectief middel om de doelstellingen van ons pedagogisch-didactisch model te bereiken.

Teamstructuur

Wij werken op school met 4 teams. Elk leerjaar( 1 t/m 4 ) staat onder leiding van een teamleider. Voor de ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt. Mocht het nodig zijn dat er contact gelegd wordt met een lid van de schoolleiding, dan kunt u bij de teamleider van de klas terecht. 

Kenmerken onderbouw

Onze onderbouw voldoet aan de volgende basiskenmerken:

 • De leerling leert actief en zelfstandig.
 • De leerling leert samen met anderen.
 • De leerling leert in samenhang.
 • De leerling oriënteert zich op de mogelijkheden voor zijn verdere schoolloopbaan.
 • De leerling leert in een uitdagende en veilige leeromgeving.
 • De leerling leert in een doorlopende leerlijn.


In mentoruren is er aandacht voor het leren leren en het sociale klimaat in de klas. Het aanbrengen van samenhang tussen de vakken is een belangrijke doelstelling in de onderbouw en komt vooral tot uitdrukking in projecten.

Brugklassen

Alle leerlingen die worden toegelaten komen in een mavo-havo brugklas. De brugperiode duurt een jaar. De brugklas kent ook de zogenoemde accentklassen voor kunst, sport en techniek. De leerling stroomt door naar mavo 2 of naar havo 2 of nog een ander niveau. In maart wordt een voorlopig advies uitgebracht en aan het eind van het schooljaar wordt een besluit genomen over het vervolg van de schoolopleiding.

Accentklassen

Op onze locatie bieden wij naast de reguliere brugklas een aantal accentklassen:

Cultuurprofielschool

Kunst en cultuur neemt een belangrijke plaats in binnen de school. In januari 2010 is de school officieel een erkende Cultuurprofielschool geworden. Dit houdt in dat kunst en cultuur een vaste en duidelijk aanwezige plaats in het schoolprogramma heeft. Cultuurprofielscholen krijgen een certificaat wat het niveau van het cultuuronderwijs waarborgt. 

Bèta Challenge School

Het Insula College, locatie Koningstraat is aangesloten bij het Bèta Challenge Programma. Dit is een onderwijsconcept waarin:

 • onderwijs en arbeidsmarkt met elkaar in verbinding worden gebracht;
 • leerlingen werken aan praktijkgerichte bedrijfsopdrachten;
 • bedrijfsbezoeken en gesprekken met beroepsbeoefenaren centraal staan;
 • algemene beroepscompetenties zijn opgenomen,
 • waarin theorie en praktijk met elkaar zijn verbonden.

Doordat wij als school zijn aangesloten bij het Bèta Challenge Programma kunnen we onze leerlingen het vak Technologie & Toepassing aanbieden. Dit vak maakt deel uit van het Bèta Challenge Programma en hierin worden technische vaardigheden en theoretische kennis uit andere schoolvakken toegepast in een complexe opdracht.

Kenmerken bovenbouw/profielen

In de bovenbouw kiezen de leerlingen een profiel en zij kiezen daarbij uit: 

Zorg en welzijn 

Economie 

Techniek 

Landbouw

Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. Welke vakken in een profiel zitten, is wettelijk vastgelegd in het inrichtings- en examenbesluit mavo.